x
Search...

Relaunch of Welsh Beaver Scout Award and Welsh Cub Scout Award

Launch of Welsh Scout Award

During 2018 we will be relaunching the Welsh Beaver Scout and Welsh Cub Scout Awards and also adding a Welsh Scout Award.

These Awards are part of our programme to help us celebrate our Welsh heritage and the place we live.

To reflect the Awards’ update, we are looking for budding artists across wales to put pen to paper and design a badge/s.

·         You can either design one of the badges, or a set of three;

Beavers, Cubs and Scouts.

·         Badges can be round, square or diamond shaped.  Please indicate the shape of choice in your entry.

·         Fill in the contact details.

Badge Design Competition

You should include details of your Section and Group along with Leader contact details to:

ScoutsCymru, The Old School Llantwit Major, CF61 1RZ or by e-mail to: admin@scoutscymru.org.uk with the reference BADGE COMPETITION.

************************************************

Ail-lansiad Gwobr Sgowtiaid Afanc Cymru a Gwobr Sgowtiaid Cybiau Cymru

Lansiad Gwobr Sgowtiaid

Yn ystod 2018 bwyddwn ni’n ail-lansio Gwobrau Sgowtiaid Afanc a Sgowtiaid Cybiau Cymru a hefyd yn ychwanegu Gwobr Sgowtiaid Cymru.

Bydd y Gwobrau hyn yn rhan o’n rhaglen i’n helpu i ddathlu ein hetifeddiaeth Gymreig a’r lle rydym yn byw.

I adlewyrchu diweddaru’r Gwobrau, rydym yn edrych am artistiaid ifanc ar draws Cymru i fynd ati i gynllunio bathodyn/nau.

·         Gallwch gynllunio un o’r bathodynnau, neu set o dri;

Afancod, Cybiau a Sgowtiaid.

·         Gall y bathodynnau fod ar ffurf cylch, sgwâr neu ddiemwnt.  Nodwch pa siâp hoffech chi ar eich cais..

·         Llenwch y manylion cyswllt.

Cystadleuaeth Cynllunio Bathodyn

Dylech chi gynnwys manylion eich Adran a’ch Grŵp yn ogystal â manylion cyswllt eich arweinydd at:

ScoutsCymru, Yr Hen Ysgol, Llanilltud Fawr, CF61 1RZ neu drwy e-bost at: admin@scoutscymru.org.uk   gyda’r cyfeirnod CYSTADLEUAETH BATHODYN.

Join Scouting Today!

Our Next Event